کدام سیاره به دبیر فلک مشهور است – ❤️ پست روزانه

۴٫طلا خاصیت کشش و چکش خوری بالایی را دارد که :در ریختگری می توان از هر انس طلای خالص ، ۵ میلیون طلای خرد شده یک اینچی را شکل داد . اول اینکه،مریخ نسبت به زمین از خورشید دورتر است و از اینرو برای گردش به دور خورشید بایستی مسافت 900 میلیون مایلی را طی کند که با مسافت 600 مایلی که زمین طی می کند اختلاف چشمگیری دارد.دومین دلیل این است که سرعت گردش مریخ به دور خورشید 15 مایل در هر ثاینه است در حالی که سرعت گردش زمین برابر 18/5 مایل در هر ثانیه می باشد. سپس در روز سوم، پیدایش خشکیهای زمین و رویش بافت گیاهی در آن اتفاق افتاده است و سپس در روز چهارم خلقت، خورشید، ماه و ستارگان آفریده شدهاند و جانوران و همۀ حیوانات و انسان، در دو روز آخر، یعنی روز پنجم و ششم آفریده شدهاند.

تصاویر فضاپیمای وویجر در دهه ۱۹۸۰ نشان میدهند این قمر با وجود کوچکی (قطر تقریبی ۵۰۰ کیلومتری) دارای سطح یخی نسبتا همواری در برخی نقاط است و درخشندگی بالایی دارد. بهطورکلی، برخی معتقدند که عدد هفت در این آیات مجازی است و بنا بر عُرف ادبیات عرب، عدد هفت صرفاً بیانکنندۀ کثرت آسمانهاست، نه تعداد واقعی آنها (طنطاوی، بیتا: 1/ 46) که البته با توجه به تأکید فراوان بر هفتگانهبودن آسمانها و تکرار آن در چندین آیه از قرآن، این دیدگاه بعید بهنظر میرسد؛ ازاینرو، بیشتر مفسران عدد هفت را در این آیات «حقیقی» دانستهاند؛ برخی به هر نحوی به دنبال تطبیق سیارات منظومه شمسی و یا جوّ سیارات آن به همراه خورشید و ماه، بر آسمانهای هفتگانه بودهاند (فخر رازی، 1420: 1/ 156- بهبودی، بیتا: 10). اما اساساً نه از معنای لغوی سماء و نه از معانی قرآنی آن، سیارات منظومه شمسی و سایر اجرام نورانیِ موجود در پهنه آسمان مستفاد نمیشود.

در واقع کشف اولین کهکشان مملو از فلزات سنگین نه تنها خود یک دستاورد بزرگ تلقی میشود بلکه میتواند سرنخی برای حل معمای فرایند تشکیل عناصر سنگین نیز باشد. این بدان سبب است که حتی اگر مولکول های هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب شوند هم نیاز به انرژی برای تشکیل آب دارند. بنا بر آنچه بیان شد، آفرینش زمین (کره خاکی پوشیده از آب) پیش از آسمان و در آغاز خلقت بوده و پس از آن در روز دوم، آفرینش آسمان بوده است. قرآن نیز در آیاتی، یهودیان را به عملکردن براساس کتاب خودشان فرا میخواند (مائده /43 و 66 و 68). با پذیرش منشأ مشترک قرآن و تورات، یعنی وحیانیبودن آنها، در تفسیری تطبیقی، برای فهم بهتر، از آیات دو کتاب نیز بهره گرفته شده است.

». بنا بر این گونه آیات، یهودیان معتقدند که جهان با سخنِ خداوند خلق شده است (Tischler, 2006, P. 176) و این عبارتِ «خدا گفت»، هشت بار در داستان آفرینش جهان نیز تکرار شده است. عبدالکریم بیآزار شیرازی با تألیف کتاب گذشته و آینده جهان، آنچنان که خود میگوید، در پی اثبات لزوم اعتقاد به جهان واپسین است و از این رهگذر، آگاهی نسبت به گذشته جهان را ضروری دانسته و با ذکر آخرین یافتههای علوم تجربی عصر خود و مقایسه آن با برخی آیات آفرینش، درصدد تثبیت عقاید اسلامی برآمده است (بیآزار شیرازی، بیتا: 13). همچنین عبدالغنی الخطیب در کتاب قرآن و علم روز تلاش بسیاری کرد تا آیات کیهانشناسی قرآن را با علوم تجربی مطرحشده تطبیق دهد (خطیب، 1362: 6). از میان محققان معاصر شیعه، محمدعلی رضایی اصفهانی در کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن پس از بیان مهمترین نظریههای علمی درخصوص پیدایش جهان، نکات تفسیری و اسرار علمی آیات را با ارائۀ نظرات مختلف بیان کرده است و درنهایت هیچکدام از آراء را بهصورت قطعی نپذیرفته است.

در نقاط یا خطوط خاصی بویژه جهت شیب و پلان­های کاو کوژ، به دلیل اینکه گرادیان از صفر عبور می­کند، بعضی از مشتق­ها مبهم است. بقیه جاها به ویژه در نیمکره شمالی جوانتر و دارای تعداد کمتری چاله می باشد.برخی از کوه های آتشفشانی نیز دارای چاله هایی می باشند و این امر نشان دهنده این است که زمان زیادی از فوران آنها نگذشته است. در ماه سپتامبر دانشمندان نشانه هایی از جریان آب شور را روی سطح سیاره سرخ در اوقات تابستانی اش کشف کردند. از جایی که خورشید هیچوقت غروب نمیکند تا جایی که هیچوقت طلوع نمیکند و با هم شاهد صحنه هایی خواهیم بود که تکرار نشدنی هستند.

بنابر گزارهی (۷)، «x- ی که هم تحت نوع طبیعی طلا (G) باشد و هم مجموعه اوصاف معین(P) بر آن صدق نکند، وجود ندارد». با حلقهای که روی سرش دارد، خب معلوم است که هر کسی دوست دارد توی تلسکوپ نگاه کند و چشم ازش بر ندارد. درواقع، تورات به چگونگی آفرینش کره زمین اشاره نکرده است؛ بلکه تنها به کیفیت پیدایش خشکی ازطریق تجمیع و تراکم آبها اشاره کرده است. چون «جعل» در اینجا تنها یک مفعول دارد، به معنی «آفریدن» و «پدیدآوردن» است (فخر رازی، 1420: 12/ 478). همچنین گفته شده است «خَلَقَ» زمانی بهکار میرود که آفرینشی از ترکیب اشیاء مختلفی صورت گیرد و چون نور و ظلمات از ترکیب چیزی با چیز دیگر موجود نشدهاند، به جای «خلقت»، تعبیر «جعل» بهکار رفته است (طباطبایی، 1417: 7/ 7). دربارۀ مفهوم «ظلمات» و «نور» در این آیه نظرات مختلفی مطرح شده است.

در تورات آمده است که «روح خدا بر سطح آبها معلق بود» و در قرآن مشابه چنین قولی را شاهدیم، آنجا که میفرماید: عرش خدا بر آب قرار داشت؛ اما معنای «عرش» با «روح» متفاوت است؛ «عرش» در اصل به معنی «سقف» یا «شیئى سقفدار» است و به تخت سلطان نیز عرش گفته مىشود. ناگفته نماند روش کلی تورات در نقل قصص، ذکر جزئیات است؛ اما هدف قرآن هدایت بیان شده است (یونس/57)؛ بنابراین، حتیالامکان از ورود به جزئیات بیفایده خودداری میکند. در نوشتار حاضر «چگونگی مراحل آغازین خلقت آسمانها و زمین» از منظر دو دین ابراهیمی، یعنی اسلام و یهود، با تکیه بر کتب مقدس این دو آئین بررسی شده است.

اما دربارۀ شمار آسمانها و زمین، قرآن گاهی به صراحت (بقره/29- فصلت/12- نوح/15- ملک/30) و گاهی به کنایه (مومنون/17- نباء/13) از آسمانهای هفتگانه سخن گفته است و در یک مورد نیز ظاهراً از زمینهای هفتگانه سخن به میان آمده است (طلاق/12). بیشک یکی از علل اصلی وجود اشتراک بین محتوای تورات و قرآن این است که هر دو در وحی الهی ریشه دارند و از یک منبع نازل شدهاند. در جو آن هیدروژنبه شکل H۲ و ۱۲ درصد هلیوم و ۲ درصد متان وجود دارد، اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود.

اما قرآن دیدگاه نسبتاً متفاوتی درخصوص منشأ پیدایش آسمان و تعداد آن بیان میکند. در آیهای از قرآن آمده است که آسمانها و زمین در ابتدای خلقت به هم متصل بودهاند: أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُون (انبیا/30)؛ آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم و هرچیز زندهاى را از آب قرار دادیم! آیا ایمان نمىآورند!». مخالفت با اینگونه تحقیقات ظاهراً به دو دلیل عمده بوده است.

در طی تکامل سیاره، اشعه ماوراء بنفش خورشید به سرعت آب را تبخیر کرده و سیاره را به مدت طولانی در وضعیت مذاب نگه داشت. بدین صورت که اولین آیه از تورات با این عبارت شروع میشود: در ابتدا خداوند آسمانها و زمین را آفرید (پیدایش، 1: 1) و در آیات بعدی چگونگی آفرینش آسمانها و زمین بهطور مفصّل تشریح میشود (پیدایش، 1: 2-31 و 2: 1-6). درواقع، آیات بعدی بهصورت پیوسته، آیه اول را شرح و بسط میدهند (Skolnik, 2007, P. 5/276). به همین دلیل در «عهد جدید» مسائل مربوط به آفرینش عالم مطرح نشده است و به همان مسائل مطرحشده در «عهد عتیق» اکتفا شده است؛ اما در قرآن، آیات مربوط به آفرینش هستی، بهصورت پراکنده در سورههای مختلفی بیان شده است؛ بنابراین در این نوشتار، روند ترتیبی آفرینش را از ابتدا تا انجام – از مباحث مربوط به پیش از آفرینش عالم تا مسائلی که مربوط به پایان کار آفرینش و استراحت خدا است – براساس گزارش تورات، مبنا قرار داده شده و با آنچه در قرآن آمده، مقایسه شده است.

این روز برگرفته از day of Frigg یا روز فریگ که یکی از خدایا اساطیری است که معادل آن با سیاره زهره برابر است. ما اطلاعات زیادی در مورد داستان نداریم ، فقط این که این یک داستان مستقل جدید است که در آن شما به عنوان یک ناوی بازی می کنید و سفری را از مرزهای غربی آغاز می کنید ، بخشی از پاندورا که قبلاً دیده نشده است.

بنابراین هنگامیکه از پهلو به زحل بنگریم حلقهها تیغه باریکی میشوند و دیده نمیشوند. تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۰ قمر جدید برای زحل کشف شد. بافت و موقعیت بویژه در ارتباط با رواناب اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راههای متعددی که می­توان خمیدگی سطح را تعریف کرد، میدان جاذبه است که در ژئومورفولوژی اهمیت بسیار زیادی دارد. ، با ایجاداشکال خطی، شیب­ها را تاحد زیادی تغییر داده و یا معکوس می­کنند. به دلیل دمای آن، تصور می شود که آب یا یخ در سطح آن وجود داشته باشد.

هرچه فاصله یک سیاره از خورشید بیشتر باشد، دمای آن کمتر است. به عبارت دیگر دمای این سیاره خارج از منظومه شمسی احتمالاً مشابه دمای کره خاکی باشد. در واقع به دیدگاه استرن این اجرام که اکنون سیارههای کوتوله نامیده میشوند اجرام شگفتانگیزی هستند که میتوانند در دسته اجرام منظومه شمسی قرار بگیرند. مریخ دومین قله بلند منظومه شمسی را در خود جای داده است این قله المپوس مونز نام دارد و یک آتشفشان فعال است. بوده است و سپس انواع نباتات و نعمتها و حتی ناهمواریها (مثل کوهها) در زمین آفریده شد و این با آنچه در تورات از زمین خالی و بیشکل در ابتدای خلقت یاد شده است، کاملاً مطابقت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید