ولادیمیر پوتین و خطر جنگ جهانی سوم!

سؤال اصلى این است که، در صورت وقوع یک جنگ هستهاى چه اتفاق خواهد افتاد؟ به عنوان مثال، عدهاى جنگ جهانى اوّل را ناشى از تلاش کشورهاى آلمان و ایتالیا براى دستیابى به بازارهاى جهانى مواد خامِ لازم، دانستهاند.(42) مهمترین نظریهاى که ریشه جنگ را فقط در مؤلفههاى اقتصادى جستجو مىکند، تفسیر مارکسیستى از جنگ است. چنان که تعداد کمى از کشورهاى جهان مانند آلمان نازى، اسرائیل غاصب، نژادپرستان سابق آفریقاى جنوبى به چنین اصلى اعتقاد دارند. زیرا پس از بمباران اتمى ژاپن، در هیچیک از میدانهاى جنگ از سلاحهاى اتمى استفاده نشده است؛ چون در کنار پیشرفتهاى کمى و کیفى سلاحهاى هستهاى، محدودیتهاى جدّى (مانند وحشت از طرف مقابل) در زمینه تولید، انبار سازى و به کارگیرى آن وضع شد.

به دنبال آن، به صورت محدود از جنگهاى چریکى در جنگ جهانى دوم استفاده گردید. یا ممکن است تهدید به جنگ عمومى هستهاى (بازدارندگى) که توأم به توانایى لازم و تصمیم جدى در به کارگیرى آن است، مانع از وقوع آن گردد.(12) هرگاه بازدارندگى، اثر خود را از دست بدهد ممکن است به دوران «جمود هستهاى»(13) پایان یابد و از «سلاحهاى گرما هستهاى» نیز استفاده گردد. مطابق این نظریه، جنگ ناشى از طبیعت انسان است و جنبه وراثتى دارد و نمىتوان آن را تغییر داد. زنجیره تأمین جهانی با جنگ اوکراین و درگیر شدن تنگه بسفر به مشکل میخورد و این موضوع افزایش تورم را به دنبال دارد.

طلا در ابتدای این هفته به دلیل اخبار افزایش تنش در مرز اوکراین، با افزایشی حدود ۳۰ دلاری به ۱۸۵۹ دلار رسید. اوکراین حدود ۳۰ درصد از تولید ذرت جهان را در دست دارد و مزارع وسیع این کشور بخش زیادی از صادرات آن را تشکیل میدهد. به نظر می رسد استفاده از قدرت آتش وسیع بهمراه ارتش مکانیزه و هواپیماهای بمب افکن قول پیکر , دیگر مربوط به گذشته باشد . بر اساس اطلاعیه صادره از سوی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که با استناد به منابع مختلف تهیه شده، بین روزهای 24 فوریه الی 16 مارس 3 میلیون و 169 هزار و 897 نفر از اوکراین به کشورهای همسایه پناهنده شدند.

در دوران باستان، که توسل به زور در همه جوامع عمومیت داشت، نظریه «جنگ عادلانه» یا «جنگ مقدّس» در روم مطرح شد و بعدها در قرون وسطا، که کلیسا در اروپا به قدرت رسید، مورد توجه عالمان مسیحی، از جمله توماس آکوئینی، قرار گرفت و بیشتر شکل مذهبی یافت. این جنگ نیز قدمت زیادى دارد؛ زیرا تاتارها، در سال 726ش. (1347 م) براى اولین بار از میکروب طاعون و وبا، علیه دشمنان خود استفاده کردند.(35) به نظر مىرسد، با توجه به اثرات وحشتناک به کارگیرى عوامل شیمیایى و میکروبى، تولید و به کارگیرى آنها کاهش یافته باشد؛ امّا به دو دلیل توجه به سلاحهاى شیمیایى و میکروبى در حال افزایش است.

1ـ جنگ محدود از لحاظ جغرافیایى:(19) در چنین جنگى، دامنه و وسعت میدان جنگ محدود به یک منطقه جغرافیایى کوچک است. 3ـ جنگ محدود از لحاظ ابزار: در چنین جنگى، طرفهاى متخاصم از ابزارهاى غیر هستهاى استفاده مىکنند. هرگاه در این نوع از جنگ، طرفین و یا یکى از طرفهاى درگیر، از سلاحهاى اتمى استفاده کند، نمىتوان آن را یک جنگ محدود از لحاظ ابزار، محسوب کرد. این روزها اعلام میشود که ایران میتواند بخشی از غلات مورد نیاز خود را از کشورهای مانند هند و پاکستان وارد کند اما مسئله اصلی اینجا است که این دو کشور بیشتر کنجاله صادر میکنند و این با سیاستهای کشور ما که تاکید بر واردات دانه است، منافات دارد ضمن اینکه ذرت تولید هند و پاکستان با استانداردهای بهداشتی کشور ما تطابق ندارد بنابراین ما نمیتوانیم از این کشورها ذرت وارد کنیم.

مارکسیستها از یک سوء عقیده دارند تقسیم کار و برقرارى اصل مالکیت خصوصى، طبقات مختلفى را در جامعه بشرى ایجاد کرده است و تا زمانى که این طبقات باقى باشند، جنگ نیز وجود خواهد داشت و از سوى دیگر، آنها براى تحقق کمونیسم جهانى، جنگ را لازم مىدانند؛ و آن جنگى است که بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار روى خواهد داد.(43) شکى نیست که عامل اقتصادى مىتواند در بروز جنگ نقش داشته باشد؛ امّا چنین عاملى نمىتواند به صورت مطلق، ریشه همه جنگهاى بشرى، مانند جنگهایى که در جهت گسترش دین و یا حفاظت از آن انجام مىشود باشد.

بازی جنگ مانند یک بازی شطرنج است که در آن صفحهایی با چندین راه متصور، برای تعییین مسیر حرکت در پیش روی کاربران وجود دارد. در این جنگ، موجودات زنده میکروسکوپى مانند ویروسها، باکتریها، قارچها، انگلها و مانند آن، با همان کاربردهاى مواد شیمیایى براى مقاصد نظامى و غیر نظامى به کار مىروند. به بیان دیگر، جنگ از درون انسان سرچشمه مىگیرد، به گونهاى که هرگاه یکى از دو بُعد انسان، بر بُعد دیگر وى غلبه پیدا کند، آن بُعد غالب، علتِ واقعى جنگ را مىسازد.(37) با وجود این که علت اصلى جنگ را یکى از دو بُعد مادى و روانى انسان تشکیل مىدهد؛ ولى به وسیله ابزارها و اهدافى چون سیاست، اقتصاد، تکنولوژى، ایدئولوژى و مانند آن خود را نشان مىدهد.

همچنین گاهی انسان، که فطرتاً زندگی جمعی و طبیعتی حیوانی دارد، برای تحصیل وسایل مورد نیاز خود به جنگ روی میآورد. افزون بر این، در چنین جنگى معلوم نیست که هدف چه معنایى دارد. برای مثال شرکت نفتی بریتانیایی BP حدود ۱۹ درصد از سهام شرکت روسی Rosneft را در اختیار دارد و مواد اولیه حدود یکسوم از تولیدات خود را از طریق محصولات این شرکت روسی به دست میآورد. تحریم یعنی آغاز فروش گسترده سهام در روسیه و فرار سرمایهگذاران خارجی از این کشور. بسیاری از کشورها حملات گسترده روسیه به مناطق مسکونی اوکراین را «جنایت جنگی» توصیف کردهاند و بر همین اساس نیز بریتانیا اعلام کرد که با هدف کمک به این کشور، تسلیحات ضد هوایی و پرسنل نظامی بیشتری به لهستان میفرستد.

این روزها اتحادیه اروپا و آمریکا از تحریم گسترده روسیه حرف میزنند اما هنوز معلوم نیست تحریمها چگونه خواهد بود. شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل بلافاصله عراق را تحریم کرد و همه کشورها را موظف کرد که به هیچ هواپیمایی برای حمل غذا یا کالا از حریم هواییشان اجازه پرواز ندهند. تعریف از جنگ، در این مقاله، ترکیبى از تعاریف فوق است؛ بهگونهاى که شامل عناصرى چون خشونت اعلا، بهکارگیرى از نیروهاى مسلح، خشونت سازمان یافته و وقوع آن بین دو یا چند کشور مىگردد. در صورت وقوع جنگ، اوراق قرضه دیگر طرفداری ندارد.

بازدارندگى، وقوع جنگ را به کلى منتفى نمىکند. ممکن است یک جنگى که با تخریب اندک و یا نفرات محدود آغاز مىشود، منجر به یک جنگ عمومى غیر هستهاى گردد؛ زیرا غولى که آزاد مىشود، هرچند با طنابهاى محکم او را بسته باشند، باز تضمینى در کنترل صد در صد آن وجود ندارد. نظریه فوق به چند صورت دیگر نیز مطرح شده است که هر یک نشان مىدهند در انسان صفاتى به صورت ذاتى وجود دارد که آن صفات ذاتى منشأ جنگ به شمار مىروند.

همچنین اگر جنگ ادامه سیاست است(41) و پس از شکست سیاست ادامه مىیابد، پس باید موقعى که جنگ در جریان است هیچ گونه روابط سیاسى بین متخاصمین در جریان نباشد، در حالى که در شدیدترین جنگها، روابط سیاسى ضعیفى بین طرفین درگیر برقرار است. نوع دیگرى از جنگ که در بخش جنگ شیمیایى مورد بحث قرار مىگیرد، جنگ میکروبى است. بدهی روسیه به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد است. شرکت Shell سرمایهگذاریهای خطرپذیر بسیاری را با شرکت روسی Gazprom انجام داده و ۵/ ۲۷ درصد از سهام میدان گازی ساخالین دو را در اختیار دارد که یک سوم صادرات LNG روسیه از طریق ساخالین دو انجام میشود.

عدهاى(38) معتقدند جنگ در ذات انسان قرار دارد، زیرا در نهاد انسان همواره یک عنصر حیوانى غالب وجود دارد. 4ـ تقسیمات دیگرى درباره جنگ وجود دارد که هر یک بر مبناى خاصى صورت گرفته است. بر این اساس در جنگ محدود، در مقایسه با جنگ عمومى، به علت کوچک بودن محل درگیرى آزادى عمل کمترى وجود دارد. اوّل این که، هزینه ساخت و انبارسازى آن در مقایسه با سایر سلاحهاى جنگى بسیار کمتر است. جنگ مسئله انتخاب بشر است. در جنگ مسئله انتخاب مطرح میشود و در جنگ انسانها دائم در مرحله انتخاب قرار میگیرند…

دیدگاهتان را بنویسید