فراه – دانش

همانگونهکه در شکلهای (7) تا (18) مشاهده شده، زیرمعیارهای پوشش گیاهی، توپوگرافی، شیب، دما، بارش و جهت جغرافیایی با توجه به گزینههای خود، بهصورت پهنهای اولویتبندی شدهاند و زیرمعیارهای دیگر که گزینههای فاصلهای دارند با طبقهبندی فواصل و بر اساس وزن نهایی رتبهبندی شدهاند. در طبقهبندی انواع گردشگری، گردشگری طبیعی جزئی از گردشگری روستایی به شمار میرود. فیلی و همکاران (1391) در پژوهشی به کاربرد فرایند تحلیل سلسلهمراتبی AHP برای اولویتبندی پهنههای مستعد توسعة اکوتوریسم در شهرستان آبیک پرداختند. در پژوهش حاضر برای مکانیابی دریاچههای دارای توسعة گردشگری از الگوی تحلیل سلسلهمراتبی AHP و نرمافزار GIS استفاده شده است. برای تشکیل لایههای اطلاعاتی، ابتدا با الگوی تحلیل سلسلهمراتبی AHP مقایسة زوجی معیارها، زیرمعیارها و گزینهها انجام شد.

در این راستا برای مقایسة زوجی معیارها، زیرمعیارها و گزینهها از الگوی تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شده است که پس از محاسبۀ وزن نهایی گزینهها، لایههای اطلاعاتی لازم در محیط نرمافزار GIS براساس وزن نهایی ایجاد شدند؛ سپس با تلفیق لایههای اطلاعاتی از نوع رویهمگذاری و با تابع جمع، مکانهای مستعد توسعة گردشگری در استان فارس شناسایی شد، نتایج نشان داد از 51/122604 کیلومتر مربع مساحت استان فارس ، 3/32 درصد یا 1/39602 کیلومتر مربع از مساحت استان، مکانهای بسیار مناسب و مناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای دارد. پس از محاسبة وزن نهایی گزینهها، لایههای اطلاعاتی لازم در محیط نرمافزار GIS، براساس وزن نهایی ایجاد شدند؛ سپس با تلفیق لایههای اطلاعاتی از نوع رویهمگذاری و با تابع جمع، مکانهای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای در استان فارس شناسایی شد، در این میان از 51/122604 کیلومتر مربع مساحت استان فارس، 9/4 درصد یا 1/6008 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای بسیار مناسب، 4/27 درصد یا 33594 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای مناسب، 9/38 درصد یا 47693 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای متوسط، 7/18 درصد یا 22927 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای نامناسب و 1/10 درصد یا 12383 کیلومتر مربع از مساحت استان پهنههای بسیار نامناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای دارند.

وی با تلفیق لایههای گوناگون مرتبط با اکوتوریسم در محیط نرمافزارهای GIS و تصاویر ماهوارهای Ikonos مناطق مستعد برای انواع اکوتوریسم در منطقة یادشده را شناسایی و معرفی کرد. اما این فکر خوبی برای نجات نبود و به خاطر نداشتن امکانات کامل برای ساخت بلم، آنها نتوانسته بودند آن را محکم بسازند. تغییر در مقطع طولی رودخانه در پایان هر حفاری نتیجۀ فرسایش ژرفشی است (فرسایش قهقرائی دربالادست رودخانه و فرسایش پیشرونده در پایین دست رودخانه) که خود به دلیل برهم خوردن تعادل بین ظرفیت حمل رودخانه و رسوبگذاری واقعی آن بروز می کند. این رود 950 کیلومتر طول دارد و تنها رودی در ایران محسوب می شود که در بخش هایی از آن می توان کشتیرانی کرد.

از مسیر کنار چالوس که میگذرید احتمالاً رودخانه مشهور کرج را دیده باشید؛ این رود از کوه البرز سرچشمه گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهند که باتوجهبه وجود جاذبهها و توانمندیهای طبیعی و تاریخی در منطقه ازجمله کارگاههای سفالسازی که سابقة دیرینه در منطقة کلپورگان دارد، درصورت اعمال مدیریت و تهیة طرح جامع منطقهای میتوان بسترهای توسعة گردشگری در منطقه و بهدنبال آن توسعة منطقهای کلپورگان را فراهم کرد. خوشبختانه میتوان گفت که مجموعه تهران داربست در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم عزیز منطقه پونک توانسته است با رعایت تمامی اصول امنیتی در این منطقه با ساختمان سازان و برج سازان همکاری داشته و نیاز این عزیزان را در زمینه نصب داربست در پونک و اجاره داربست در پونک فراهم سازد.

این کشور شرایط ورود به ارگان های دولتی را برای شما فراهم ساخته است. دریاچه ی نئور در شهرستان اردبیل به دلیل انباشت زباله های غیر قابل تجزیه توسط گردشگران و ورود پساب ­ها به آن سبب افزایش BOD و افزایش بیش از حد املاح گردیده که در نهایت منجر به مرگ و میر انبوه جمعیت گاماروس آب شیرین شده است(عظیمی و آسیایی زاده 1396). سایر محققان اثرات کشنده گی مواد آلاینده را بر روی گاماروس های مصب(G.fossau,duebeni) را مورد آزمایش قرار دادند، آن­ها دریافتند که شاخص های کیفی آب مانند اکسیژن محلول، pH و کل املاح جامد به شدت تنزل یافتند(18،21).دریاچه ی نئور اردبیل بزرگ ترین دریاچه ی آب شیرین دایمی می باشد که دارای پوشش­های گیاهی متنوعی بوده و جمعیت جانوری ماکروسکوپی از جمله گاماروس آب شیرین(Gammarus fasciatus) را در خود جای داده است و فضای مناسبی را برای جمعیت ماهیان قزل آلا و پرندگان مهاجر فراهم می نماید.

کمپ زدن شبانه و اتراق کردن برای صرف غذا یا دم کردن دمنوش و چای آتشی از جمله برنامههای قابل برنامه ریزی در چنین تورهایی به ویژه در این آب و هوای پاک و مطبوع است. 2055 – اثر طول مدت گرسنکی در اندازه گیری انواع انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از روش سیبالد و فارل. یکی از مقدمات اصلی توسعه پایدار، درک با ارزش بودن سرمایه های طبیعی می باشد و توجه به این امر، اهمیت مفهوم ارزش گذاری منابع طبیعی را آشکار می سازد. نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری درزمینة شناسایی پهنههای مستعد گردشگری دریاچهای نشان میدهند بین زیرمعیارهای معیار دسترسی به خدمات زیرساختی و اقامتی، زیرمعیار دسترسی به شهر با وزن نسبی 449/0 بیشترین وزن نسبی را دارد.

نتایج این پژوهش نشان میدهد که 47/24 درصد از کل وسعت شهرستان تویسرکان توان انجام فعالیتهای گردشگری را دارد. نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری درزمینة شناسایی پهنههای مستعد گردشگری دریاچهای نشان میدهد که بین زیرمعیارهای معیار ظرفیتها و جذابیتها، زیرمعیار پوشش گیاهی با وزن نسبی 374/0 بیشترین وزن نسبی و زیرمعیار جهت شیب با وزن نسبی 070/0 کمترین وزن نسبی را دارند. در پژوهش حاضر؛ ظرفیتها و جذابیتها، دسترسی به خدمات زیرساختی، منابع آب و ظرفیتهای ارتباطی، معیارهای اصلی هستند. در گذشته در دورهای به دریای کاسپی میریخته بعدها مسیر آن تغییر کرده و با پیوستن به رود سیر دریا به دریاچه آرال میریزد.

چنان روایت کرده است که بلیناس بن بطاس(؟) را پدر بمرد، و مادرش عظیم درویش بود: و آن جایگاه کنیسه ای بود که بسال یکبار درش باز گشادندی. سیل زندگی بسیاری از مردم را در شهر پاریس و مناطق اطراف مختل کرده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. یک عده مغرض با جوسازی گفتند علت خشکشدن هورالعظیم، انتقال آب به اصفهان است. نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری در زمینة شناسایی پهنههای مستعد گردشگری دریاچهای نشان میدهند که معیارهای ظرفیتهای ارتباطی با وزن نسبی 456/0 و منابع آب با وزن نسبی 176/0 بهترتیب بیشترین و کمترین وزن نسبی را دارند.

مکانیابی پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای، مجموعة گستردهای از معیارها و زیرمعیارها را شامل میشود؛ ازاینرو در ابتدای پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای موجود در زمینة مکانیابی پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای شناسایی شدند. سیفون های مخزنی حدود 20 لیتر گنجایش دارند و هر بار کشیدن سیفون 20 لیتر آب را به مصرف می رساند . این مجتمع تجاری سریعا به یکی از جاهای دیدنی تهران در جمعه ها تبدیل شده و بسیاری از اهالی پایتخت برای گشت و گذار یا استفاده از پردیس سینمایی ایران مال، جمعهها به این پاساژ مراجعه میکنند.

از این میوه، براى رفع قبضیت استفاده می کنند و از چوب محکم آن، گاه برای ساختن دروازه سود می برند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی شاخصهای بررسیشده سود برده است. فرناندو لوگو یکی از جامعه شناسان کشور پاراگوئه است و در شرایط مشخصی توانسته به صورت حرفه ای فعالیت خود را ادامه دهد. صفاری و همکاران (1391) در پژوهشی به شناسایی پهنههای مستعد توسعة اکوتوریسم در شهرستان کازرون پرداختند. کرمی و مدیری (1389)، در پژوهشی به شناسایی مناطق مستعد گردشگری گامی برای دستیابی به توسعة منطقهای (مطالعة موردی: کلپورگان) پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید