در مخازن شماره107، 108و 118 اتفاق افتاده است

فوبوس، قمر بزرگتر، قطری در حدود 16 كیلومتر دارد در حالیكه قطر دیموس فقط 11 كیلومتر است. کارن که قمری بزرگ است ، دارای طول قطری به اندازهی نصف قطر پلوتون بوده و 12 درصد منظومهی مداری را به خود اختصاص داده است. كلمهی زحل از فعل زحل یزحل گرفته شده كه به معنی گریختن و گریزی است و علت این نامگذاری طبعن چنین بوده كه پیش از بازشناسی سیارههای جدید منظومهی شمسی، یعنی اورانوس، نپتون و پلوتون، زحل دورترین و بلندترین سیاره از سیارههای هفتگانه شمرده میشده.

در اطراف سیارات خاكی(زمین گون) تنها 3 قمر در گردش است. سیارات منظومهی شمسی قمرهای طبیعی خورشید هستند و ماهها اقمار طبیعی سیارات هستند. در اینجا به بررسی قمرهای سیارات منظومهی شمسی میپردازیم. با این حال برخی دیگر از اجرام آسمانی مانند سرس، بالاس، جوجو و وستا که در زمان های گذشته توسط جامعه علمی به عنوان سیاره شناخته می شدند در تعریف کنونی دیگر سیاره محسوب نخواهند شد. پس از پیدا شدن بسیاری از اجرام یخی کوچک و بزرگتر به اندازه پلوتو که از اوایل دهه ۱۹۹۰ که به دور نپتون در حال چرخش بودند ، ستاره شناسان تشخیص دادند که پلوتو بدون شک یکی از بزرگترین و نزدیکترین قطعات باقی مانده ای است که در مجموع کمربند کویپر شناخته می شود و از باقی مانده های شکل گیری سیارات می باشد.

سیاره ها اجرام سنگینی هستند که به دور خورشید می چرخند.منظومه شمسی ۹ سیاره دارد.به اجرامی که به دور این سیارات می چرخند قمر یا ماه می گویند.مطالعات دانشمندان در طول سال ها مشخص کرده است که همه ی سیاره ها قمر ندارند. نرئید از دو نظر منحصر به فرد است :(آ) به قدری کم فروغ است که حتی با تلسکوپهای بزرگ هم دیده نمیشود. در یک نبرد سخت که در ابتدای بازی رخ می دهد پدر wayne کشته می شود و Wayne نیز بعد از ضرباتی که به او برخورد می کند بیهوش می شود و حافظه خود را از دست می دهد.

دیموس نیم فوبوس بوده و چنانچه از بهرام به آن نگاه کنیم این ماه بیشتر همانند یک ستاره خواهد بود تا یک ماه. وقتی كه نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید هماهنگ با یكدیگر عمل كنند، مثلاً به هنگام ماهنو كه هردو در یك طرف زمین هستند، جزر و مدهای حاصل در حداكثر خود هستند. از کواکب سبعهٔ سیارهاست و مأخوذ از مرخ و آن درختی است که از چوب آن آتشزنه سازند و سبب تسمیهٔ آن تشبیه به آتش است از نظر سرخی، و گویند مریخ در لغت عبارت از تیر بدون پر است که در حرکت خود پیچ و تاب میخورد و ستارهٔ مذکور نیز به سبب به چپ و راست رفتن در حرکت بدین نام خوانده شده مریخ در فلک پنجم است و فاصلهٔ آن از زمین سه هزار هزار و نهصد هزار و دوازده هزار و هشتصد و شصت و شش میل است.

پژوهش در زمینه خطرهای طبیعی یک موضوع بین رشته­ای است که متخصصان علوم طبیعی و اجتماعی را که ابعاد انسانی مسایل را ارزیابی می­کنند، شامل می­شود. قمرهای مصنوعی هم برای تحقیق، رصد و ارتباطات، تولید و به مدار زمین یا یك سیاره و یا یك قمر طبیعی پرتاب میشود. چاپ کرده، به یاری دوستان خوبم در ایران، «حسن فتاحی» و «زیور ایزدپناه»، درحال ترجمه است و برایم مایه مباهات است که خوانندگان ایرانی آن را خواهند خواند. حرکت از ساحت نور سبز به سوی نور سیاه در معراج پیامبر، دارای بعدی فراروانه و فراحسی است.

سرتاسر زهره کاملا مسطح به نظر میرسد. آتشفشانها در تمام سطح سیاره پراکنده شدهاند که وسعت بعضی هایشان به 160 کیلومتر (10 مایل) میرسد. دورة تناوب حركت انتقالی آن به دور سیاره 7 ساعت و 39 دقیقه است و این كمتر از مدت دوران خود مریخ به دور محورش است. صفحة مدار ماه بسیار نزدیك به صفحهی دایرهالبروج، یعنی مسیر ظاهری خورشید بر كرهی آسمان است و با آن زاویة 5 درجه میسازد. بالا بودن ارزش غذایی و دسترسی نسبتاَ آسان به برخی از ریزجلبک ها سبب گردیده تا از زمان های بسیار دور، این گروه از موجودات در سبـد غــذایی انسان ها و حیوانـات قرار داشــته باشـند.

این سیاره که آغازگر این همه بحث درباره تعریف سیاره بوده است اکنون اولین عضو گروه “پلوتینو” ، طبقه جدیدی از سیارات کوچک ماورای نپتون است که در مدارهایی غیرعادی به دور خورشید میچرخند. دانشمندان استرالیایی از رصدخانههای ایربورن کویپر و پرت در سال 1977 دریافتند که این سیاره دارای یک گروه از حلقهها، مشابه حلقههای زحل است. در واقع بسیاری از این اطلاعات، دانش همگانی شده است. ما به صورت پیشفرض و بدیهی و مطلق، بسیاری از کارها را ناشایست یا مضر میدانیم، در دنیای ادبیات یا سینما، یکی از بدترین کارها از نظر بسیاری از ما لو دادن داستان است.

فاصله ماه از زمین در حضیض زمینی آن 360000 كیلومتر است. نقطهای براین مدار كه از همة نقاط دیگر به زمین نزدیكتر است حضیض زمینی نامیده میشود. هنگامی كه ماه در حضیض زمینی قرار دارد نیروی مولد جزر و مد آن به اندازة 20% بیش از حد عادی است. اگرچه حجم ماه فقط02/0 حجم زمین و جرم آن یك هشتاد و یكم جرم زمین است. زمین با سرعتی حدود ۳۰ کیلومتر بر ثانیه در حرکت است و با حرکت خلاف جهت عقربه های ساعت، شب و روز را پدید می آورد. حد دیگر هنگامی است كه خورشیدو ماه با هم زاویة 90 درجه بسازند.

این دو سفینه تجهیزات بسیار دقیق تری را با خود حمل می کردند و اطلاعات بیشتری را نیز به زمین ارسال نمودند. اثر خورشید در جزر و مد نسبت به اثر ماه از درجهی دوم اهمیت برخوردار است. توضیح: موکب، به گروهِ سواره و پیادهای میگفتند که در التزامِ رکابِ پادشاه حرکت میکردند؛ «پنج نوبت زدن» نیز به معنای پنج بار بر درگاه سلاطین، طبل یا نقاره زدن است و به تدریج، کنایهای از اظهار بزرگی و سلطنت شده است.

دانشمندان بر این باورند که بخش مرکزی دره مارینر ممکن است سرشار از آب باشد؛ شبیه به مناطق همیشه منجمد و یخبندان زمین مانند سیبری؛ جایی که یخ به دلیل دمای همیشه پایین، زیر خاک خشک دوام میآورد. این تصویر، یک سنگ آتشفشانی را نشان میدهد که بسیار شبیه به تفالهی معدنی یا اسکوری است. هر چند جذابیت بخش تک نفره به پای بخش چندنفره نمیرسد، اما این دلیل نمیشود که از این بخش غافل شویم. اما در مقابل در اطراف سیارات مشتریگون بیش از 50 قمر میچرخند. قمر این سیاره توسط سایر سیارات بزرگ کشیده میشده و از این رو در حال حاضر شاهد این انحراف هستیم.

زحل سیاره ای بزرگ و گازی است که بیشتر آن از هیدروژن و هلیوم انباشته شده است و حجم آن به اندازه ی ۷۶۰ برابر زمین بزرگ است و سنگین تر از هر سیاره ای به غیر از مشتری است. علیرضا : و کدام سیاره از همه بزرگ تر است؟ سیارهای مفقود است. بر اساس نظریه باید بین مریخ و مشتری سیارهای در مدار باشد. مدار آن خروج از مرکز بزرگی دارد(75/0) ، فاصلهاش تا نپتون از1175000 کیلومتر در نزدیکترین وضعیت تا 11000000 کیلومتر در دورترین نقطهی مدار تغییر میکند.

دیدگاهتان را بنویسید