احداث سازههای خاکی، مانع ورود آب هیرمند به ایران

کافیست راهی جاده فیروزکوه شوید و به روستای جلیزجند برسید. اگر برای موفقیت در حل نمونه سوال علوم دوم ابتدایی نیاز به راهنمایی و کمک از طرف مدرسین باتجربه استادبانک را داشتید کافیست وارد سایت استادبانک شوید و برای انتخاب معلم مورد نظر خود، پروفایل اساتید استادبانک رو مشاهده کنید. تعبیر خواب رودخانه را می توانید در سایت بزرگ همیار خاص مطالعه کنید. میانگین آبدهی رودخانه در محل شیرگاه و در دوره ای 30 ساله، سالیانه 48/39 میلیون متر مکعب و در سال آبی 65/64 این میزان حدود 5/69 میلیون متر مکعب و آبدهی لحظه ای آن حداکثر 5/22 متر مکعب در ثانیه اندازه گیری شده است.

5) اگر آب رودخانه ای خشک شود -برای جاندارانی که در ان رودخانه و اطراف ان زندگی می کنند چه اتفاقی می افتد؟ طایفۀ جاوید در قدیم به حالت کوچرو زندگی میکردند. سدیدالسلطنه در کتاب سفرنامه سدیدالسلطنه، مسیر بوشهر به مشهد از راه تهران را بیان کرده و این مسیر را پیموده است. جیمز موریه (James Justian Morier)، عضو هیئتهای سیاسی انگلیس و وزیر مختار بعدی آن کشور در دربار فتحعلیشاه قاجار، اطلاعات درخور توجهی دربارۀ ممسنیها جمعآوری کرده است. سرجان ملکم (Sir John Malcolm)، سفیر اعزامی حکومت هند انگلیس به دربار فتحعلیشاه، از سال ۱۸۰۰تا1810م/۱۲۲۵تا1235ق، سهبار و با اهداف سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرد.

تصمیم ناپلئون بناپارت و حمله به هند از خاک ایران باعث شد دولت انگلیس در لندن و حکومت وابسته با آن در هند، هیئتهای سیاسی به ایران اعزام کنند. کوهستانی و جنگلی بودن اطراف این دریاچه زیبا، جلوه با شکوهی به آن داده است، وسعت آن ۷ هکتار میباشد و از طریق جاده آسفالت، که از مناظر زیبای جنگلی عبور میکند، می توان به آن دسترسی پیدا کرد. بارون کلمنت دوبد (Baron Celement Augustus DeBode)، نایب اول سفارت روسیه تزاری در تهران، بهدنبال شناسایی طوایف و اقوام جنوب و غرب ایران بود و همزمان، مسیر حرکت اسکندر و تیمور را بررسی کرد.

والتر بارینگ (waiter Baring) از مأموران انگلیسی بود که از سال 1879تا1882م/ 129تا1299ق، در زمان ناصرالدین شاه قاجار در ایران مشغول خدمت بود. کریمی دربارۀ مرزهای منطقۀ ممسنی در دورۀ قاجار میگوید: «در زمان قاجار مرز ممسنی از یک طرف کُهمره سرخی نزدیک به شیراز، از طرف دیگر کُنارتخته، بیبیحکیمه، باباکلان، سَرگچینه، بویراحمد و از طرف دیگر تا هُمایجان، رودبال و کُمهرکاکان کشیده شده بود» (مصاحبه شماره یک)؛ بنابراین براساس آنچه گفته شد، شهرستان ممسنی فعلی از مناطق تاریخی انبوران و شولستان برآمده است. براساس آنچه گفته شد، قلمرو ایل ممسنی گستردهتر بوده و در دورۀ قاجار علاوهبر ممسنی فعلی، بخشهایی از قلمرو سپیدان، بویراحمد، کهگیلویه، بوشهر، کازرون و کُهمره را شامل بوده است.

شرق ممسنی را کوههای اردکان فرا گرفته است که قلمرو ترکان قشقایی است و در جنوب غربی این منطقه، لرهای حیاتداوودی ساکناند. این سبک تأثیر بسیار زیادی در شعر معاصر گذاشته است. نخستین بررسیها نشان داد داخل خودرو پدر و مادر و کودک ۳ ساله شان که همگی از اهالی روستا بودند، حضور داشتند با وجود تلاش بسیار پدر ۵۰ ساله و دختر 3 ساله بهنام سوگل پیدا نشدند اما مادر 40 ساله خانواده که با کمک اهالی و سایر نیروهای امدادی از داخل آب بیرون کشیده و مصدوم شده بود، بعد از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به بیمارستان بوعلی سینا شهرستان ساری منتقل شد.

در سالهای گذشته بهویژه در مواقع سیلابی به کرات آب وارد هامون سابوری شده و با برخورد به خاکریز ساخت ایران، به داخل خاک افغانستان برمیگشت و مانع رسیدن آب به داخل ایران و همچنین تالاب هامون هیرمند میشد. همچنین میانگین گرایش به خرافات زنان بیش از مردان است. در دورۀ قاجار راه شاهی، دومین مسیر پررفتوآمد و همچنین کوتاهترین و اصلیترین مسیر ارتباطی بوشهر به شیراز بود (کرزن، 1373: 1/85). درحقیقت، تمام کالاهایی که از اقیانوس هند و بازارهای مجاور آن خریداری میشد، از راه جادۀ زمینی به شیراز حمل میشد. اهمیت و موقعیت استراتژیک بوشهر در دورۀ قاجار و گذشتن مسیر ارتباطی بوشهر به تهران از خاک ایالت فارس، بیش از همه بر اهمیت این ایالت افزوده بود.

تاریخ این قوم جذابیت خاصی دارد. این گردنه، بیش از یکونیم مایل طول دارد و پرتگاههای دو طرف آن در برخی نقاط به هم پیوستهاند. ایستادگی کردند. هرچند مسافت زیادی میان قوم بالا و طایفۀ ممسنی مورد نظر ما وجود دارد، هیچ بعید نیست ممسنیهای فعلی در زمانهای دور جزئی از این قوم بودهاند. بعید نیست که یکی بازماندۀ دیگری باشد؛ زیرا میدانیم که جابهجایی تمام یک قبیله از ناحیهای به ناحیۀ دیگر در شرق امری متداول است» (موریه، 1386: ۴۷). حسینی فسایی دربارۀ محدودۀ جغرافیایی و تیرههای این طایفه مینویسد: «بیشتر ناحیۀ بکش گرمسیر است.

نوبندگان با مرکزیت انبوران و شولستان از اسامی تاریخی این منطقه است. از این زمان، واژۀ انبوران بر تمام ممسنی اطلاق شد و نوبندگان مرکز این منطقه شد. با وجود این فرهادمیرزا، شاهزادۀ حاکم بر فارس، این مردم سرکش را مطیع کرد و در حال حاضر آمدورفت از این ناحیه نسبتاً ایمن است. او همراه کاپیتان ولز (captain wells) در سال 1261ش/1299ق/ 1881م، مسیر شوشتر به دزفول و بهبهان و شیراز را پیمود و شرح مسافرت خود را یادداشت کرد (همتی، 1394: 42و43). بارینگ در این مسیر از منطقۀ کهگیلویه و ممسنی نیز عبور کرد.

قنبری ادامه داد: در این مطالعات مسایل فنی و مهندسی و توانمندسازی روستاییان و جذب بخش خصوصی مدنظر گرفته شده و نتیجه بحث مطالعات به بستههای سرمایهگذاری تبدیل و این بستهها در نخستین فرصت فراخوان خواهد شد. در هر روستای ممسنی یکی یا تعداد بیشتری از این برجها دیده میشود. هر چیزی قاعده خودش را دارد و این قواعد سینه به سینه منتقل میشود. در این دوره، انگلیسیها تلاش خود را برای رساندن سریع و ارزانِ کالاهای تجاری از بوشهر به مهمترین شهر پسکرانهای خلیجفارس، یعنی شیراز، انجام میدادند (وثوقی، 1384: 388). کالاها در بیشتر مواقع از راه شیراز به مناطق داخلی ایران منتقل میشد.

در این دوره، بوشهر در جایگاه مرکز تجاری و بارانداز کالاها اهمیت فراوانی داشت. دولت انگلیس بسیاری از نواحی جهان و ازجمله شبهقارۀ هند را تصرف خود داشت. ملکم در گزارش سفر سوم خود به تهران، دربارۀ این حادثه مینویسد: «آنچه افراد از ساکنان کوههایی که از آن عبور کردیم، دیدند آنها را بر آن داشت تا داستانهای شگفتآوری که ما راجع به طایفۀ ممسنی، طایفهای که بر خود میبالد که اسم و راه و رسم خود را از زمان اسکندر کبیر تاکنون دستنخورده حفظ کرده است، با ویژگیهایی که به آنها گفته بودیم، باور کنند» (ملکم، 1380: 42). این گونه که ملکم بیان میکند، ممسنیها تا دو قرن پیش خاطرۀ جنگ با اسکندر را به یاد داشتهاند.

دیدگاهتان را بنویسید